تویی که آهسته مـی خـوانـی قــــــــــــنوت گـریـه هـایـت را
مـیان ربـنــــــــــای سـبــــــــــز دسـتانت دعـایـــــــــــم کـن !

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهنیا

آرزویم این است دیدن اوج شکوهت در صبح و رسیدن به همه رویایت من دعا خواهم کرد: آرزو هایت پر نور شب تو مهتابی دل تو صادق و صاف رنگ باران باشد...[گل]