دلم لکنت می خواهد ... با آغوش ِ یک عقب مانده ی ذهنی 

گریه کنم ... گریــــــــــــــــــه کنم ... و برای او آنقدر طبیعی باشد 

که حواس ِ نداشته اش / از حالم ، پرت نشود 

که هیچ سوالی در ذهنش/ از جنونم نلولد ...

از تنهاییم نپرسد و من هم به او دروغ های روزانه ام را بگویم

/ 0 نظر / 7 بازدید