هر نفر، با اهدای اعضای بدنش می‌تواند جان هشت نفر را نجات دهد، تا چاپ هشت آگهی مرگ در روزنامه‌‌ها، ضرورتش را از دست بدهد. این آگهی موسسه‌ای‌ست در بلژیک که اهدای اعضای بدن را ترویج و سازماندهی می‌کند. شاهکار!

/ 1 نظر / 2 بازدید