تمام دیشب سعی کرده بود جزوه رو از خودش ١ سانت دور نکنه که مبادا مجبور بشه ١ ساعت به من بدتش! من هیچی به چشمات رحم کن که ۴ساعت تمام ذول زدی به ٢ تا ورق!

فقط نمیدونم چرا فرداییش وقتی استاد ازش پرسید خانم(*) جواب این سوال رو بگو در جوابش گفت: استاد مطالعه نکردم.!!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید