پست های ارسال شده در مهر سال 1389

خدایا هر که را عقل دادی ، چه ندادی؟ و هر که را عقل ندادی ، چه دادی؟؟؟                                             دکتر شریعتی
/ 0 نظر / 0 بازدید