پست های ارسال شده در خرداد سال 1388

وسیع باش و تنها و سربزیر و سخت                                                                                     سهراب سپهری
/ 0 نظر / 0 بازدید