معتادیم

این روز ها روزمان اینگونه آغاز میشود

 تا جرعه ای از آن به حلق مان ریخته نشود چشمانمان باز نمیشود

                                          اعتیاد که شاخ و دم ندارد

/ 0 نظر / 2 بازدید