هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد

خداش در همه حال از بلا نگه دارد

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

/ 0 نظر / 2 بازدید