خداوندا !

تو بسیار بزرگی و من خیلی کوچک ،ولی چگونه است که تو به این بزرگی

من کوچک را فراموش نکردی و نمیکنی، ولی من کوچک تو را 

همواره فراموش می کنم !....

/ 0 نظر / 2 بازدید