مردم شبها میخوابند استراحت میکنند صبح سر حال بیدار میشوند

ما شب تازه شیفت دوم تراما و مصیبت و جدال با سختیهای زندگی مون شروع میشهناراحت

/ 3 نظر / 6 بازدید
محمد

...[ناراحت]

فرهاد بی تیشه

شبا که ما می خوابیم ... آقا پلیسه بیداره . دیدی تنها نیستی ؟

فرهاد بی تیشه

در عوض آخر ماه ،براتون دو شیفته حساب میشه و حقوق بهتری می گیرید .