وقتی کار بروی چیزی را آغاز می کنید ٬همواره جریان مخالفی در برابر شما وجود خواهد داشت.اگر بتوانید از دشواری های نخستین عبور کنید٬آن جریان مخالف تقویت خواهد شد.

 

باید از این امر بهره بگیرید.میل به جلب رضایت تمام مردم دنیا باعث پیشرفت نمی شود.تنها میان حالان در این امر موفق می شوند و حتی همین هم مشروط به قربانی های شخصی بسیار است.نیز نفرت یا بیزاری از کسی که شما را دوست ندارد٬شما را پیش نخواهد برد.مطمئن باشید که این نیز بخشی از کار است.از انرژی جریان مخالف برای پرورش اراده ی خود استفاده کنید٬تا در آن چه می کنید٬عمیق تر و جدی تر باشید.آن را بپذیرید.

درهمین حال اگر این جریان٬شما را از راه خود جدا کرد٬ به خاطر این است که این راه مناسب شما نیست.در این صورت تنها دست خود ِ خداوند می توانسته این جریان مخالف را خلق کرده باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید