کوه میرویم

از قله ها تو میتوانی همه چیز را کوچک ببینی. افتخارات ما ، غصه های ما همه اهمییت خود را از دست میدهند. آنچه به دست آورده یا از دست داده ایم آن پایین میماند. از فراز کوهسار تو میتوانی ببینی که دنیا چقدر وسیع است و افق چه اندازه دور.

/ 0 نظر / 2 بازدید