مهمان عزیز است چو نفس اما...

وقتی فعل تلپ شدن از حالت ماضی ساده به حال استمراری صیغه سوم شخص مفرد تبدیل شود اونوقته که ادم باید سوراخ موش رو ۲ میلیون هم شده کرایه کنه و...

میگن: در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته؟

تازه یه چیز دیگه هم میگن:

 مهمان عزیز است چو نفس اما        خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود!!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید