تنهایی ام را کســی شریک نیست !

مطمــــئن باش ؛

دست احتــــیاج به سمت تــــو که هیـــچ ....
...
به سمت خودم هم دراز نخواهم کرد ،

شایـــد کــه تنهایی هایم

از تنهایی دق کنــــد ... !!!
/ 0 نظر / 7 بازدید