مگر عمر آدمى چند هزار سال است ؟!
چه زود هم مى گذرد
مثل صفحات کتابى که باد ورق مى زند،
  آنهم کتاب کوچکى که پنجاه، شصت صفحه بیشتر ندارد...

فرصت کم است

کاش به همین تاریخ دو ماه بیشتر دوام میاوردی. که حداقل من تولدت رو بهت تبریک بگم. آخه آخرین بار گله کرده بودی که هیچ وقت بهت تبریک نگفتم ....

چقدر تلاش کرده بودم امسال یادم نره.

رفتی و رو سیاهیش موند برای ما.....گریه 

/ 0 نظر / 2 بازدید