من باب خواستگارهای رنگارنگ رفیق یار و غار من

وقتی یکی زیادی خوبه،
حتما کاسه ای زیر نیم کاسه ست.

the Real Hustle (tv series)
این روزها نگرانتم دختر با چشم باز انتخاب کن
/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد...

اینجا جایه که دوست میتونه خودش را نشون بده که دوسته یا تماشاگر بی تفاوت