همه چیز رو به روال و خوب است. اما چیزی هست در زندگی این روزهایم که نمیخواهمش که جایی ته ته ته دلم راضی نگه داشته .... و نمیدانم چیست!

هنوز نمیدانم چی کجای این روزها ناساز و نارساست...

/ 0 نظر / 5 بازدید