بعد از مناجات های مشابه هر شبم
که بیشتر حول و حوش تو می چرخد
دلم نمی آید از راه دور بگویم
« شب بخیر »
چند ساعتی منتظر می مانم
...و از همان راه دور می گویم
« صبح بخیر »
... و تو بیدار می شوی آنجا
بی آنکه شنیده باشی


سیروس جمالی
/ 1 نظر / 2 بازدید
مهنیا

ا کجا معلوم؟ شاید اونم صب بخیر میگه و گلایه داره که جوابی نمیشنوه! منظورم اینکه شاید صدا همو نمیشنوین!!![هیپنوتیزم]