مبهوتم. دلتنگم

میگه چرا اینجوری شدی؟ تصویری که از تو توی ذهنم دارم هدایی بود که حتی خسته از درمانگاه میومد مینشست رو تخت کارتون میدید غش غش میخندید یا دایم با لب تاپ تخته بازی میکرد  ذوق میکرد که برنده شده...همه دنیا اگه ناراحت بودن تو شادشون میکردی. این چه جوریشه دیگه...

تو هم رفتی دختر حالا من بغضمو پیش کی باز کنم؟

/ 0 نظر / 8 بازدید