من و برادر زاده 5 سالم

زنگ میزنم خونشون گوشی رو خودش بر میداره

_میگم جوجو خوبی؟

_اهوم

_جوجو دلم برات تنگ شده میای خونمون؟

_اهوم

_جوجو بابا خونه هست؟

_اهوم

_مشه باهاش صحبت کنم؟

_اهوم . باباااااااااااااااااااااااااااااااا بیا خواهرتهههههههههههههههه

/ 0 نظر / 2 بازدید