ترس

ترس تا زمانی ادامه دارد که "گریز ناپذیر" آغاز میشود، بعد از آن دیگر معنایی ندارد و ما

فقط میتوانیم امیدوار باشیم که بهترین تصمیم را گرفته ایم.

/ 0 نظر / 2 بازدید