مثل یک زخم کهنه بر سینه
رفته ای و نمی روی از یاد
عاقبت مرد قصه خورد زمین
عشق کنج پیاده رو افتاد