زندگی به من آموخت که هــیچ چــیز از هیـچکـس بعــید نیـست !

نخل‌های وحشی
ویلیام فاکنر