به نظرم خوشبختی همانا داشتن شغلیه که عاشق انجام دادن‌ش باشی، و از خسته شدن به خاطرش لذت ببری حتا.