یه وقتهایی خوب بود نوشتن آروم میکرد آدمو. اما حالا اینگار تاریخ مصرفش گذشته این هم کاری نمیکنه واسه آدم