تنهام. خیلی احساس بی کسی وحشتناکه. میترسم. دردمو به هیچکی نمیتونم بگم

نا امیدم. بسیار زیاد.