مرده شور این زندگی کسل کننده مسخره بی خود رو ببرن

هیچ داروی ضد افسردگی هم جوابگوی این شوخی احمقانه نیست

خستهههههههههههههههه ام