اشتباه کردن پیش بعضی آدم‌ها، هرچه‌قدر هم عزیز باشی و باشند، ترسناک است.

آن لحظه‌ی اشتباه کردن، هم غم‌ت این است که اشتباه کردی، هم این‌که می‌دانی این اشتباه هم می‌رود توی پرونده‌ات، و هر لحظه، بعد از هزارسال حتی، امکان یادآوری‌ش هست.

انتظار فراموشی نیست، ذهن، قلب، در نگهداری زخم، در به یاد داشتن و به یاد آوردن و به باد دادنت، بی‌رحم است.

اما چشم‌پوشی، این چشم‌پوشی، به زبان، به رو نیاوردن