گاهی خیال می‌کنم همه‌مان داریم توی یک انفرادی زندگی می‌کنیم، چراغی با نور فلورسنت زشتی همیشه روشن، چشم نامحرمی همیشه کنج دیوار.