بالاخره اون لحظه تاریخی که یه عمر منتظرش بودم و یه عمر براش زحمت کشیده بودم به وقوع پیوست. مراسم دفاع با کلی استرس با نمره 20 پشت سر گذاشته شد