در حسرت یک نعره مستانه بمردیم

ویران شود این شهر که میخانه ندارد