منو امیر علی خان جلو مغازه اسباب بازی فروشی واستادیم. با ذوق ماشین کنترلی ها رو نگاه میکنه میگه میدوونی اسم او ماشین چیه؟

میگم: نه

میگه: بوگاتیه دیگه. میپرسه میدونی چنده؟

میگم: نه

یه نگاه عاقل اندر سفیه به من میندازه میگه نمیدونم تو این دانشگاها چی یاد این دکترا میدن.... عمه این واقعیش یک میلیارد میلیون تومنههههههههههه میدونی یعنی چییی؟