خانه خالی و چای و کیک رمان نیمه تمام

سقف مطالبات من از یک شب آرام....

 

کیک نسکافه باشد که چه بهتر...