کیک پختم. بوی کیک همه خونه رو گرفته. حس خوبی توی آدم بوجود میاره.