من کی یک شبه پیر زن آرام و بی صدایی شدم که یک صندوقچه در کمد و یک حجم درد نگفته در سینه دارد؟