دلم گرفته

مثل تمام زنانی که به زمین خیره میشوند و انگشترشان را میچرخانند