دلم گرفته. دور و برم پر از آدمه اما دلم بد جوری گرفته