روی سنگ قبرم بنویسید مثل نخودچی های ته آجیل بود وقتی چیز دیگه ای نبود میومدن سراغش