یه دوست پسر هم نداریم همیشه حرفمون رو گوش کنه.

نه فقط موقعی که بهش می گیم دیگه به من زنگ نزن