دوست دارم با یکی بشینم صحبت کنم بعدش نگم کاش بهش نمیگفتم.....