به بعضیا باید گفت:

شما که اینقدر بارتونه

دیسک کمر نگیری یهو....