همیشه که نمی توان وانمود کرد و ادای آدمهای خوشحال و بی دغدغه را درآورد . تنها آرزویی که الان دارم این است که فردا صبح از خواب بیدار نشوم .

برایم غول چراغ جادو بفرست .

کج خلقم