موندم حیرون. سرگردون. نمیدونم چی کار کنم.

کاش میشد زمان بر میگشت به عقب. همون موقعی که تازه شروع کرده بودم تو ایران تو دانشگاه درس خوندن.

زندگیم میدونستم حد اقل تا چند سالی برنامه داره. الان یه جورای حس میکنم موندم وسط زمین و هوا...

حس بدی دارم