تنهایی یعنی: یه پَر از تو بالشت بکشی بیرون... 
هیشکی نباشه بکنی تو دماغش 
والا ..!!