هر استاتوسی که به "مخاطب خاص" نوشته میشه چندین مخاطب" نیمه خاص" رو میپرونه و هرگز مورد توجه "مخاطب خاص" قرار نمیگیره.