ادمها بازی کردن رو دوست دارن

 این تو هستی که انتخاب میکنی

 هم بازیشون باشی.....

یا اسباب بازیشون....