حتــــــی مُقَــــــدَس تَـریــن مـریــم هم

دِلــــش آغــــــــوش میخــــــوآسـت... !!!

چه برِِسَد به مَــنِِ لعنتـــی ...