باز نخواهد گشت
مردی که تمام شهوتش «رفتن» شده است...