یک جایی میرسد که آدم دست به خود کشی میزند

نه این که تیغ بردارد  رگش را بزند... نه

قید احساسش را میزند...

                                      چارلز بوکوفسکی