سخن شما نیست . دل ما بلوری شده که به لب برچیدنی می شکند .